شنبه 13 جوزا 1402 برابر با Saturday, 3 June , 2023

مهم‌ترین اهداف معاونت‌ علمی امور آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در جامعه، ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اعمال سیاست‌های کلی آموزشي وزارت محترم تحصیلات عالی، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و گسترش تعامل بین دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه می‌باشد  كه در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در زمینه‌ی خدمت‌رسانی و پیشبرد سیاست‌های کلی علمی و آموزشی دانشگاه ایفای وظیفه می نماید

دکتر محمد داود مدقق

مدارک تحصیلی:

 • دکتری جامعه شناسی، موسسه امام خمینی قم، ۱۳۹۸
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی، موسسه امام خمینی قم، ۱۳۹۳
 • کارشناسی جامعه شناسی، موسسه امام خمینی قم، ۱۳۸۸
 • زبان انگلیسی (عالیه)، دانشگاه باقرالعلوم قم، ۱۳۸۷
دکتر مدقق
 1. روش شناسی نظریه اجتماعی دورکیم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مجله علمی پژوهشی معرفت اجتماعی و فرهنگی، 1392.
 2. روش شناسی عاملیت و ساختار در اندیشه گیدنز از منظر حکمت اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، معرفت اجتماعی و فرهنگی، 1394.
 3. روش شناسی پروژه عقل عربی محمد ارکون، المصطفی تهران، 1395.
 4. بررسی تطبیقی عاملیت و ساختار در اندیشه گیدنز و بسکار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)     معرفت اجتماعی و فرهنگی، 1396.
 5. تبیین عوامل همبستگی و گسستگی اجتماعی از منظر آیات و روایات با تطبیق بر افغانستان، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1396.
 6. روش شناسی نظریه اجتماعی گیدنز، موسسه امام خمینی، 1400.
 7. عوامل همبستگی و گسستگی اجتماعی در افغانستان معاصر، جامعه المصطفی العالمیه، 1390.
 8. عوامل همبستگی و گسستگی اجتماعی از دید دورکیم با تاکید بر افغانستان، مجمع فرهنگی اسلامی میثاق، 1396.
 9. بازسازی افغانستان؛ موانع، درس‌ها و چشم اندازها     ترجمه(از انگلیسی به فارسی)، مجمع فرهنگی اسلامی میثاق، 1396.
 10. مبانی هستی شناختی علوم انسانی از منظر آیت الله جوادی، موسسه اسراء، 1395.
 11. تبیین سلطه و رهایی در مکتب فرانکفورت از منظر حکمت اسلامی، موسسه اسراء، 1399.

سابقه کاری
♦ معاون پژوهش و پایان نامه های بخش انگلیسی دانشگاه مجازی المصطفی گروه مطالعات قرآنی ـ حدیثی ۱۳۹۴-
♦ معاون فرهنگی تربیتی بخش انگلیسی دانشگاه مجازی المصطفی گروه مطالعات قرآنی ـ حدیثی ۱۳۹۴- ۱۳۹۶
♦ مدیر گروه پژوهشی فلسفه علوم انسانی اسلامی موسسه اسراء پژوهشکده معارج آبان ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۶
♦ مدیر گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی موسسه اسراء پژوهشکده معارج بهمن ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸
♦ ارزیاب مجله پژوهشی معرفت فرهنگی گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی ۱۳۹۲-
♦ ارزیاب مجله پژوهشی حکمت اسراء پژوهشکده معارج موسسه اسراء ۱۳۹۵-
♦ عضو هیأت رئیسه انجمن علمی ـ پژوهشی تاریخ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳-۱۳۸۶
♦ معاون پژوهشی انجمن میثاق اسلامی انجمن میثاق اسلامی ۱۳۹۱-
♦ سردبیر فصلنامه تخصصی در حوزه فرهنگ و اجتماع پیام امت انجمن علمی – فرهنگی والعصر ۱۳۹۲-
♦ مدیر سایت انجمن علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام انجمن علمی – پژوهشی تاریخ اسلام ۱۳۹۳-۱۳۹۲
♦ همکاری با مدیر سایت انجمن علمی – فرهنگی والعصر انجمن علمی – فرهنگی والعصر ۱۳۹۲-
♦ سردبیر مجله علمی ـ پژوهشی اندیشه خاتم دانشگاه خاتم غزنی ۱۴۰۰-
♦ آمر تحقیقات علمی دانشگاه خاتم غزنی ۱۴۰۰-
♦ آمر فرهنگی دانشگاه خاتم غزنی ۱۴۰۰-

سابقه تدریس
♦ تدریس در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۹)
♦ تدریس به زبان انگلیسی در دانشگاه مجازی المصطفی العالمیه (۱۳۹۴- )
♦ تدریس در دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی (۱۳۹۹-)

معاونت دیدگاه و مأموریت خویش را در افق 1404 به شکل ذیل تعریف نموده و برنامه‌های لازم عملیاتی جهت نایل شدن به آن را در پلان های کوتاه مدت و دراز مدت خویش مدنظر قرار داده است.

 دیدگاه:

“دست­یابی به جایگاه برتر در میان نهادهای مشابه­ ملی با تکیه به معیارهای معتبر علمی، خدمات آموزشی  و اعتماد اجتماعی”.

مأموریت:

“تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه­‌های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیارهای ملی و بین­‌المللی در سطح کشور”.

معاونت علمی از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد باارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان اصول غیر قابل عدول این معاونت به شمار می روند که در زیر لیست شده اند:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ کرامت نیروی انسانی و بخصوص کادر علمی دانشگاه؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛
  • طرح و پیشنهاد برنامه‌های توسعوی و اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • طرح و پیشنهاد لوایح، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • رهبری و پیشبرد امور علمی و تحقیقی؛
  • اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادر علمی؛
  • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیارنمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط؛
  • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها؛
  • انکشاف و توسعه‌ی برنامه‌های علمی؛
  • برنامه‌ریزی و نظارت ارتقای ظرفیت استادان؛
  • طرح تقویم اکادمیک دانشگاه و ارائه‌ی آن به شورای عالی جهت تصویب؛
  • ریاست شورای علمی و کمیته‌های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می‌شود؛
  • نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها؛
  • نظارت از چگونگی توزیع دروس و برنامه‌ریزی صنوف درسی؛
  • بررسی، تأیید و ارسال گزارش عملکرد ماهوار استادان به ریاست دانشگاه؛
  • نظارت و ارزیابی فعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیرمجموعه‌ی معاونت علمی؛
  • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی؛
  • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی؛
  • سایر وظایفی که طبق ایجابات خاض وظیفوی به‌طور قانونی به معاون علمی سپرده شود.

الف: واحدهای علمی- آموزشی

 • دانشکده‌ها (سه دانشکده)
 • دیپارتمنت‌ها( 6 دیپارتمنت)

ب: شوراها و کمیته‌ها

 • شورای آموزش؛
 • کمیته‌ی انکشاف نصاب و برنامه‌های علمی؛
 • کمیته‌ی آموزش الکترونیک؛

ج: واحدهای اداری

 • آمریت امور اساتید؛
 • آمریت تضمین کیفیت.
مشخصات مدیر دفتر معاونت علمی
 • اسم: علی محمد
 • تخلص: نظری
 • ولد: غلام رضا
 • ولسوالی: ناهور
 • سال و محل تولد: ۱۳۶۸ ولایت غزنی
تحصیلات
 • لیسانس: جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
تجارب کاری

1 – مدیر عمومی اجرائیه معاونت ارتباطات استراتیژیک، کمیسیون مستقل انتخابات دفتر مرکزی کابل؛ 2021
2 – سازماندهنده اجتماعی، موسسه پاملرنه Care Afghanistan؛ 2017-2020
3 – سرویر اسستانت(اجتماعی) شرکت ساختمانی بارک باختر قندهار؛ 2016 – 2017
4 – معلم و مسئول کمیته فرهنگی، لیسه خصوصی گوهرشاد کابل؛ 1395
5 – عضو هیئت تحریر هفته نامه اعتماد 1392

لایحه‌ی وظایف مدیر دفتر
 • دریافت درخواستی‌ها و تقاضاهای محصلان و استادان و ارائه‌ی آن‌ها به معاونت علمی جهت رسیدگی؛
 • تنظیم جلسات و ابلاغ مصوبات شوراها و کمیته‌هایی که با ریاست معاون علمی _تدریسی تشکیل می‌گردد؛
 • ایجاد هماهنگی میان ادارات تابعه‌ی معاونت علمی _تدریسی در انجام وظایف محوله؛
 • ایجاد هماهنگی با شعبات ولایتی دانشگاه در زمینه‌ی آموزش؛
 • تهیه‌ی گزارش معاونت علمی_ تدریسی برای ارائه‌ به ریاست دانشگاه و شورای عالی؛
 • تهیه‌ی معلومات لازم و قابل ارائه در سایت دانشگاه مرتبط با معاونت علمی؛
 • رسیدگی به مشکلات و پاسخ‌گویی به متقاضیان بر اساس تفویض صلاحیت مقام معاونت علمی؛
 • هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده‌ها؛
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش‌های آموزشی و اداری مرتبط؛
 • همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه‌ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی‌نامه و سایر مکاتبات؛
 • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی و آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان حوزه‌ی آموزشی؛
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
راه‌های ارتباطی

شماره تماس: 93786829263+

ایمیل آدرس: اmohsenrezayee2731@gmail.com 

معرفی آمریت

آمریت  امور اساتید در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این آمریت ارتباط مستقیم با این معاونت تدریسی دارد و در راستای اهداف دانشگاه  در امور  اساتید( مادی ومعنوی) فعالیت می کند و به کلیه مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباطی ایشان با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشگاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد.  هویداست که این آمریت در مورد امور مالی اساتید( مادی ومعنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید، اعضای هیئت علمی  دانشگاه در ارتباط بوده و اغلب ماهیت اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد.

با توجه به اهمیت کاربردی، آمریت امور اساتید دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی، همزمان با ایجاد دانشگاه در سال ۱۳۹۱، راه اندازی شده و در راستای اهداف دانشگاه وظایف معینه را به انجام می رساند.

آمر اداره
 • نام و تخلص: نعمت الله رجبی
 • تحصیلات: لیسانس کمپیوتر ساینس و حقوق
 • شماره تلفن: 0729413333
 • ایمیل آدرس: neamat.rajabi2014@gmail.com
شرح وظایف
 • تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اساتید هیئت علمی و قراردادی؛
 • تنظیم و طی مراحل مصوبات مربوط به تقرر، تثبیت و ترفیع رتبه اساتید هیئت علمی؛
 • دریافت برنامه هفتگی اساتید کادر و قراردادی از دانشکده ها و تنظیم جدول نظارت از تطبیق موظفی آنان؛
 • ارسال گزارش حق الجلسه خارج از موظفی، گزارشات مالی و حق الزحمه تدریس اساتید کادر و قراردادی؛
 • تثبیت، تکمیل و اصلاح معلومات جامع اساتید( آموزشی، پژوهشی و …) در سیستم سیب؛
 • برنامه ریزی برای انجام ارزیابی اساتید، استخراج نتایج ارزیابی و اعلام آن به مراجع ذیربط و خود اساتید؛
 • تنظیم و گزارش رخصتی اساتید در آغاز و ختم سال تحصیلی؛
 • تطبیق لایحه وظایف اعضای هیئت علمی و سایر آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید کادر علمی؛
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره دانشگاه
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • همکاری با کمیته امتحانات و آمریت های دانشگاه و برنامه های مربوط در صورت نیاز
 • تنظیم و تکمیل جداول آماری ارسالی از طرف وزارت تحصیلات عالی
 • پاسخگویی به مقامات مسئول و سایر مواردی که از طرف معاونت علمی- تدریسی محول می شود.
 قوانین و لوایح

رابط مستقیم میان نهادهای تحصیلات عالی کارآمد، نیروهای متخصص و متعهد و توسعه ملی همه‌جانبه برکسی پوشیده نیست. برآفتاب است که تربیت نیروهای متخصص و متعهد پیش‌شرط ضروری رسیدن به توسعه ملی همه‌جانبه است که به نوبه خود نیازمند فعالیت های مستمر، ساختارمند و رهبری پایدار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها است و این امر حکایت از نقش محوری معاونت علمی و مسئولیت دو چندان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها دارد. در عصر جهانی‌شدن و انفجار و انقلاب اطلاعات علمی، داشتن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشی و پژوهشی و به‌عبارتی تلفیق و ترکیب سازمند دوعرصه آموزش و پژوهش از ویژگی‌های اساسی نهادهای تحصیلات عالی مدرن به حساب می‌آید. معاونت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی با تلاش‌های مستمر جهت تطبیق و اجرایی‌نمودن پلان استراتژیک پنج ساله دانشگاه، در نظرداشت و تأمین آخرین معیارهای کیفیت در حوزه آموزش و پژوهش، استفاده هدفمند از روش‌های نوین تدریس و فناوری‌های مناسب آموزشی در نظر دارد از یک‌سو دانشگاه را به یک مرکز معتبر آموزشی و پژوهشی برتر در سطح ملی ارتقا بخشد و از سوی دیگر با تربیت نسل متعهد و متخصص، سهم فعال و چشمگیری را در انکشاف جامعه و توسعه فراگیر ملی ایفا نماید.

شماره تماس: 0093792441315

ایمیل آدرس: dawodmodaqqeq@yahoo.com