چهارشنبه 27 سرطان 1403 برابر با Wednesday, 17 July , 2024
نشریه مطالعات حقوق و سیاست
 پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی به عنوان یک مرکز آکادمیک معیاری و برجسته از همان آوان تاسیس به موازات اهتمام جدی به امر آموزش، از پژوهش نیز غافل نمانده و آن را عرصه ای برای اندیشه ورزی و تضارب آرا می داند و در مسیر روشنگری و رشد عقلانیت جامعه از آن حمایت می کند. برهمین مبنا پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی به کمک و همکاری جمع از نویسندگان و اساتید کادر علمی خویش نشریه علمی پژوهشی حقوق و سیاست  را ایجاده نموده است تا آراء، اندیشه و مقالات اندیشمندان این حوزه را چاپ و نشر نماید. سه شماره از نشریه دو فصلنامه علمی پژوهشی خاتم در بازه زمانی سال های 1398 الی 1402 به زیور طبع آراسته شده است. 
Politic & Law Studies

حقوق و سیاست، سال اول، شماره اول، خزان و زمستان 1398

آنچه در این شماره می خوانید:

 • فصل نانوشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، دکتر سید عبدالقیوم سجادی؛ دانلود مقاله 
 • عقلانیت، مهم ترین منبای کرامت انسانی، دکتر حسین حبیبی؛ دانلود مقاله 
 • آثار محکومیت کیفری در پرتو نظریه برچسب زنی، دکتر عبدالکریم اسکندری؛ دانلود مقاله 
 • قراردادهای پیمان کاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد، دکتر عبدالهادی وحید / سید جاوید نجفی زاده؛ دانلود مقاله 
 • عوامل و زمینه های همگرایی در جهان اسلام، محمد رحیمی؛ دانلود مقاله 
 • حق حبس در حقوق اسلامی و حقوق تجارت بین الملل، دکتر جمعه علی نظری؛ دانلود مقاله 
 • مطالعه تطبیقی حق شفعه در قانون مدنی افغانستان و ایران، محمدعلی حیدری؛ مقاله مقاله
 
 

حقوق و سیاست، سال دوم، شماره دوم، خزان و زمستان 1400

آنچه در این شماره می خوانید:

 • نگاهی به صلاحیت محاکم کیفری افغانستان، دکتر حسین حبیبی؛  دانلود مقاله 
 • گستره جرم خیانت در امانت از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری افغانستان، سید محمدامین هاشمی؛  دانلود مقاله 
 • مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی با تأکید بر سازمان های بین المللی در کد جزای افغانستان، سلمان عمرانی، حسین داد کامران؛  دانلود مقاله 
 • اصل شخصی بودن جرم و مجازات و استثنائات در نظام حقوقی ایران و افغانستان، دکتر شاه ولی اصغری؛  دانلود مقاله 
 • نامزدی در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، نعمت الله محقق؛  دانلود مقاله 
 • بررسی قضاوت زن از منظر فقه اسلامی، سید امین الله رزمجو؛  دانلود مقاله 
 • حقوق اجتماعی – فرهنگی کودک در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان، سید ضیاءالله علوی؛  دانلود مقاله 
 • استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در قرن بیست و یکم، عزیزالله بصیر؛  دانلود مقاله 
 • ترجمه چکیده مقالات به زبان پشتو؛ دانلود مقاله 
 • ترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی؛ دانلود مقاله 
 
 

حقوق و سیاست، سال سوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1402

آنچه در این شماره می خوانید:

 • تأثیرات جهل بر مسئولیت کیفری از منظر حقوق اسلام و نظام های حقوقی افغانستان و ایران، دکتر خادم حسین حبیبی؛ دانلود مقاله 

 • موجبات ضمان طبیب ناشی از اعمال و رفتار آن از منظر فقه و حقوق، دکتر محمدجواد صمیمی؛ دانلود مقاله 

 • شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی افغانستان، حسین داد کامران؛ دانلود مقاله 

 • اعمال قواعد عمومی مجازات ها نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق افغانستان و ایران، امید رستمی غازانی و قدسیه نوری؛ دانلود مقاله 

 • استقلال قضایی در نظام حقوقی افغانستان، محمدمهدی میرزایی؛ دانلود مقاله 

 • مطالعه تطبیقی جرم فریبکاری رایانه ای در حقوق افغانستان و ایران، محمدنعیم حیدری؛ دانلود مقاله 

 • مطالعه تطبیقی  جعل اسکناس در حقوق کیفری افغانستان و ایران، امید رستمی غازانی و وحید الله حمیدی؛ دانلود مقاله 

 • ترجمه چکیده مقالات به زبان پشتو؛  دانلود

 • ترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی؛  دانلود