چهارشنبه 22 حمل 1403 برابر با Wednesday, 10 April , 2024

قابل توجه داوطلبان گرامی امتحان کانکور انستیتوت علوم صحی

به اطلاع داوطلبان محترم که در کانکور بهاری 1403 انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین (ص) اشتراک نموده اند رسانیده می شود، نتایج کانکور متذکره اعلان گردیده است، جهت مشاهده نتیجه، به جدول زیر مراجعه نمایید.

تقاضا می گردد که محصلین اناث روز شنبه مورخ1403/01/05   ساعت ۱۰ قبل از ظهر ومحصلین ذکور در همین روز ساعت دو بعد از ظهر در جلسه معارفه اشتراک نمایند.

 

آدرس: انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین (ص) غزنی

شماره

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مرجع تحصیلی

رشته

نتیجه

1

 سکینه

 محمد ایوب

 حسین داد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

2

 رعنا

 نادر

 خدا بخش

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

3

 سکینه

 حسین علی

 محمد موسی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

4

 خدیجه

 کریم داد

 غلام حیدر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

5

 صالحه

 محمد نبی

 محمد جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

6

 بی بی شمیلا

 مردان علی

 سید محمد عیسی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

7

 عارفه

 بومان

 محمد جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

8

 رخسار

 غلام سرور

 محمد عوض

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

9

 صدیقه

 سید یونس

 سید یوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

10

 ریحانه

 علی محمد

 غلام حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

11

 مدینه

 سخی داد

 غلام حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

12

 نگینه

 روح الله

 جمعه خان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

13

 حمیده

 قربان علی

 عبدالحسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

14

 فروه

 اشرف

 محمدیوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

15

 فاطمه

 محمد باقر

 علی جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

16

 رمزیه

 محمد باقر

 علی جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

17

 عارفه

 عبدالحمید

 محمد عوض

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

18

 زهرا

 عبدالحسن

 محمد عوض

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

19

 شکوفه

 عبدالحمید

 محمدعوض

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

20

 فاطمه

 اسحاق علی

 محمد خان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

21

 منیژه

 خیر محمد

 عبدالعزیز

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

22

 شقایق

 حسین علی

 علی نقی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

23

 راحله

 غلام حسن

 محمد حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

24

 رحیمه

 سلطانعلی

 عبدالله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

25

 فاضله

 سلمان علی

 کلبی عباس

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

26

 فاطمه

 محمد عیسی

 غلام حیدر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

27

 بنفشه

 قاسم علی

 قربانعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

28

 برار بخت

 علی یاور

 عبدالعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

29

 پروانه

 غلام غوث

 غلام سخی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

30

 شکریه

 محمد ودود

 عبدالرحمان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

31

 ثریا

 قادر

 محمدجان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

32

 نازیه

 حاجی برات

 حاجی ملتان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

33

 فریبا

 ذولفقار علی

 محمدجمعه

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

34

 برار بخت

 محمد

 قربانعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

35

 نیکبخت

 غلام نبی

 غلام حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

36

 مطهره

 عبدالله

 عوضعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

37

 فاطمه

 محمدرحم

 فضل احمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

38

 سکینه

 علی مدد

 لعل محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

39

 عادله

 ناظر حسین

 اکبر حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

40

 بی بی مرضیه

 عدالصبور

 عبدالغفور

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

41

 زهرا 

 محمد حسین

 ناظر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

42

 پریسا 

 محمدکریم

 محمدرحیم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

43

 لیدا 

 شاه ولی

 عبدالظاهر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

44

 سیماگل

 اختر محمد

 محمد حیدر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

45

 پروانه

 عبدالخالق

 محمد صادق

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

46

 بی بی فرشته

 محمد ظریف

 سید عمر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

47

 ستاره

 علی جمعه

 علی رحم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

48

 ملیحه

 اسمعیل

 علی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

49

 لیدا 

 طالب حسین

 صفدر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

50

 ضیاگل

 چمن

 ناظر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

51

 جمیله

 سید عزیز

 سید یوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

52

 آرزو

 بشیر احمد

 علی حسن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

53

 شیما

 محمد امین

 عبدالمحمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

54

 زینب

 عبدالباقی

 محمد غنی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

55

 رحمانه

 حبیب الله

 محمد یونس

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

56

 عارفه

 محمد ظفر

 خان علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

57

 فاطمه

 نورعلی

 محراب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

58

 زینب

 محمدسرور

 چمن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

59

 صغرا

 صادق

 نوروز

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

60

 سکینه

 ضتمن حسین

 غلام حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

61

 بنفشه

 علی رضا

 مردان علی 

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

62

 ریحانه

 عبدالحمید

 دولت حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

63

 زهره

 محمد باقر

 غلام محی الدین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

64

 بس گل

 محمد صادق

 محمد موسی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

65

 آمنه

 محمد هاشم

 محمد صادق

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

66

 فاطمه

 محمد موسی

 حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

67

بی بی زینب

مبارک شاه

سلیمان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

68

اژوسه

محمدعلی

محب علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

69

رازقه

محمدظاهر

عبدالحسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

70

نظیفه

سید سلطان حسین

سید عبدالحکیم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

71

بی بی فهیمه

محمد غفار

محمد عباس

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

72

مریم

شادولاء

حبیب الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

73

منصوره

عبدالحمید

حاجی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

74

حکیمه

سخی داد

حبیب الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

75

زهرا

محمد جواد

عبدالحسن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

76

سمیه

سید شیر محمد

عبدالحمید

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

77

حبیبه

احمدحسین

حسین داد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

78

رقیه

سید محمد حسین

عبدالحمید

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

79

زهرا

محمد علی

عبدالحکیم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

80

مدینه

غلام علی

عبدالله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

81

عاقله

جان علی

صفر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

82

پریسا

غلام سخی

داد محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

83

شکریه

چراغ علی

نوروز علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

 قابلگی

کامیاب

84

ختیمه

حیات الله

حبیب الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

85

عزیزه

محمد ایوب

رمضان علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

86

راضیه

حسن

محمدحسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

87

وحیده قربانی

گل چمن

قربانعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

88

وحیده واحدی

حاجی حمد الله

امان الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

89

آزاده طاهری

سید بشیر احمد

سید احمد شاه

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

90

صدیقه منیب

حاجی غوث الدین

عبدالجبار

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

91

بی بی رزما ملک زاده

شکرالله

خانگل

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

92

فروزان

محمد

محمدیوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

93

مومنه

سید حسین شاه

سید موسی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

94

زهرا

ضامن حسن

دولت

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

95

حمیرا

فخرالدین

عبدالله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

96

فرشته

روزی خان

محمد اسلم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

97

بهشته

روزی خان

محمد علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

98

معصومه

نیاز محمد

حسن علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

99

آمنه

نیاز محمد

حسن علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

100

فاطمه

قربان علی

علی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

101

صالحه

آقامحمد

گل احمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

102

سلما

محمد یوسف

غلام جیلانی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

103

مینا

محمد یوسف

غلام جیلانی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

104

فرشته

عبدالله جان

حاجی غلام محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

105

پریسا

رحمت الله

رجب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

106

فاضله

رحمت الله

رجب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

107

لیلی

رحمت الله

رجب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

108

سامعه

سید حسین شاه

سید موسی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

ناکام

109

دیوه

خدای نظر

غلام سرور

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

110

پلوشه

عبدالمحمد

فضل محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

قابلگی

کامیاب

شماره

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مرجع تحصیلی

رشته

نتیجه

1

 نجمه

 اشرف

 محمدیوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

2

 سید میثم

 سید قربانعلی

 سید احمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

3

 ریحانه

 غلام عباس

 قربانعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

4

 حنیفه

 محمد شفا

 عوض علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

5

 نگینه

 بسم الله جان

 عبدالعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

6

احمد علی

عوض

سلطان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

7

عبدالرحمن راحتوال

عبدالرازق

حکیم خان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

8

علی یار فیاضی

عبدالرحمن

ارباب جمعه خان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

9

غلام عباس

احمداللله

محمدالله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

ناکام

10

محمد شعیب کمال

محمد تیمور

محمد جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

11

محمد شبیر

عبدالقادر

خدا داد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

12

صالح

محمد حسین

رحمت الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

13

سراج احمد نظری

حاجی محمد

نظر محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

14

مسعود احمد رحیمی

عبدالواحد

عبدالمتین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

15

اسدالله موسوی

شاه بومان

خدا داد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

16

مزمل لعل زی

محمد اکبر

لعل گل

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

17

گران رضوان

عبدالباقی

عبدالستار

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

18

نسیم حسینی

حسین شاه

سید حبیب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

19

کاشیف موسوی

محمد شریف

محمد حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

20

غضنفر یعقوبی

علی جان

محمد یوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

21

حمید الله افضلی

آدم خان

جانعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

22

لطف الله همدرد

امیر خان

ظریف خان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

23

مرتضی فضلی

غلام فاروق

غلام نقشبند

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

24

زید الله رحیمی

محمد رحیم

محمد حسن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

25

عبدالله الهام

عبدالهادی

غلام جیلانی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

26

قربان جعفری

مهر علی

محمد حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

27

جمیله

محمدعلی

عوض

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

28

خاطره

محمجواد

فقیر حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

29

مسعوده

گل رحمان

فضل احمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

30

فرخنده

ضیا الدین

شمس الدین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

31

احسان الله

عبدالفتاح

حاجی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

32

مرتضی

محمد یونس

محمد صادق

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

نرسنگ

کامیاب

شماره

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مرجع تحصیلی

رشته

نتیجه

1

مجتبی نظری

عبدالوکیل

عبدالعزیز

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

2

محمد حکیمی

عبدالواحد

عبدالله جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

3

احسان الله حیدری

محمد عیسی

امان الله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

4

محمد عالم سیفی

محممد علی

ضامن علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

5

علی آرمان رضایی

امان الله

عبداللاحمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

6

عبدالرحمن نوری

عبدالواسع

عبدالمجید

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

7

نسیم الله رحیمی

نجم الدین

نورحم الدین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

8

مطیع الله لیلیزی

عبدالقیوم

تاج محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

9

عبدالصبور فکری

فضل احمد

عبدالاحمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

10

ضیا یوسفی

گل محمد

یوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

11

سمیع الله امیری

ذبیح الله

حاجی گل

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

12

حکمت الله

محمد حسن

امین جان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

13

سلطان محمود شالیزی

غلام محمد

امیر محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

14

رشید الله حکیمزی

حبیب الرحمن

عبدالرحیم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

15

ذبیح الله رحیمی

خیال محمد

ولی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

16

مسعود علیزاده

خادم حسین

عبدالعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

17

عبدالرحمن

علی جان

میرزا حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

18

خلیل الرحمن

عبدالاحد

فیض محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

فارمسی

کامیاب

شماره

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مرجع تحصیلی

رشته

نتیجه

1

 فاطمه

 رمضانعلی

 میرزاعلی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

2

محمد ایمل لطیفی

عبدالمسعود

عبدالطیف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

3

محمد سرور قاسمی

قاسم علی

یوسف

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

4

عبدالروف تیموری

محمد ایوب

وزیر محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

5

احمد سیر نیکفر

ذاکر حسین

ناظر حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

6

پیمان احمدی

داود

شمس الدین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

7

محمد الیاس

غلام احمد

محمد حسن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

ناکام

8

روح الله

ذبیح الله

غلام بهلول

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

9

احمد خالد

نظر جان

غلام نبی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

تکنالوژی طبی

کامیاب

شماره

نام

نام پدر

نام پدر کلان

مرجع تحصیلی

رشته

نتیجه

1

 ضیاگل

 عبدالحکیم

 نظر

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

2

الهه

سید داود

سید محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

3

 فرشته

محمدکاظم

عین علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

4

طیبه

عید محمد

غلام رسول

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

5

سامره

غلام عباس

خدایرحم

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

6

محبوبه

اسحق علی

علی محمد

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

7

بی بی الهام

سید رضا

سسید آقا گل

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

8

بی بی نازیه

سید حفیظ الله

سید عزیزالله

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

9

احمدالله افغان

مالک

میر افغان

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

10

سید هدایت الله جعفری

سید شیر آغا

سید غلام حسن

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

11

علی رضا مهدوی

براتعلی

محمد ایوب

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

12

حامد محمدی

میرزا حسین

محمد حسین

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

13

کریمه

محمدحسین

خان علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

14

بی بی نفیسه

حاجی زین الدین

شاه برات

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

15

بی بی حمیده

حاجی زین الدین

شاه برات

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب

16

مصطفی

رمضان

غریب علی

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)غزنی

پروتیز دندان

کامیاب