سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Tuesday, 16 July , 2024

 

به اطلاع داوطلبان محترم که در کانکور اختصاصی1403 پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی اشتراک نموده اند رسانیده می شود، نتایج کانکور متذکره اعلان گردیده است، جهت مشاهده نتیجه، تاریخ و زمان ثبت نام به جدول زیر مراجعه نمایید.

شمارهنام و تخلصنام پدرنام پدر کلانانتخاب رشتهنتیجهملاحظات
1مجتبی یعقوبیشهزادهبوماناقتصادکامیاب 
1محمد رضاعبدالخالقمحمد هاشمحقوقکامیاب 
2سید اسماعیلسید میرویسسید غظنفرشاهاقتصادکامیاب 
3معصوم خانجانانمیرجاناقتصادکامیاب 
5عزت اللهعبدالباقیمحمد زماناقتصادکامیاب 
6هیبت الله عبدالواحدعبدالخالقحقوقکامیاب 
7زکریاعلی محمدرجب علیحقوقکامیاب 
8سید نعمت اللهسید حبیب اللهسید محمد طاهراقتصادکامیاب 
9حسیب اللهمحمد اللهغلام محمداقتصادکامیاب 
10سمیع اللهسید ولیسید حضرتاقتصادکامیاب 
11عظیم اللهفضل الرحمنعبدالله جاناقتصادکامیاب 
12زیورالدین شاهمحمد شریفعبدالعلیاقتصادکامیاب