چهارشنبه 22 حمل 1403 برابر با Wednesday, 10 April , 2024

با توجه به ضرورت زمانه و نیازهای جامعه و در مسیر عمل به فرامین نجات بخش آموزه های وحیانی اسلام، در حوزه دانش اندوزی، حکمت پروری و تربیت انسان متعهد به آموزهای نجات بخش دینی- اسلامی و پایبند به سنتهای اصیل ملی و متخصص در حوزه های مختلف علمی و فنی، پوهنتون خاتم النبیین(ص) در سال ۱۳۸۶ش، توسط آیت‌الله محسنی(ره) و همت والای صاحب امتیازان این نهاد با خیر و برکت، اندیشمند فرهیخته جناب دکتر عبدالقیوم سجادی و فرزانه بصیر حاج جواد محسنی در کابل اساس گذاشته شده و به ارائه خدمات علمی و فرهنگی به جوانان جویای دانایی و آگاهی مبادرت ورزید.

در سال ۱۳۹۱ش، شعبه غزنی این مرکز علمی خوشنام، بنا به تقاضای جامعه و تشخیص صاحب امتیازان، راه اندازی شده و ریاست آن بر عهده دکتر حسین حبیبی واگذار گردید. دکتر حبیبی، ضمن اینکه در حوزه علوم دینی تحصیلاتی معادل دکتری دارد، در علوم عصری نیز رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی را تا مقطع دکتری ادامه داده است. ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه خاتم النبیین شعبه مرکز و غزنی، دارای چندین اثر علمی چاپ شده به صورت کتاب و مقاله نیز می باشد. ضمن اینکه افتخار یک دهه مدیریت موفقانه دانشگاه خاتم النبیین غزنی را نیز دارا می‌باشد.

دکتر خادم حسین حبیبی

♦  رتبه علمی: پوهنوال و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

♦  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران ، 1402

♦ تافل زبان عربی جامعه المصطفی قم، 1396

♦ کارشناسی  ارشد حقوق جزای و جرم شناسی دانشگاه بین المللی اهل البیت، تهران، 1389

♦ کارشناسی معارف اسلامی و حقوق جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1384

♦ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی موسسه امام خمینی قم، 1381

 کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1375

♦ زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم قم، 1373

لینک انتشار مقاله در ژونالنام انتشارات یا مجلهمحل انتشارسال نشرنوع اثرعنوان اثرشماره
 انتشارات دانشگاه خاتم
و صبح امید
دانشگاه خاتم  النبیین شعبه غزنی1399کتابمعاونت در جرم از منظر حقوق کیفری افغانستان و ایران۱
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1390کتاب

نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله
توحید و لوازم آن

2
 ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1391تجدید چاپ

نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله
توحید و لوازم آن

3
 گاهنامه شماره 1انجمن علمی  خواهران تهران1378مقالهغفلت و آثار پايدار آن
درخلق انساني
4
 گفتمان نو شماره
چهاردهم و پانزدهم
دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1386مقالهبررسی فقهی و حقوقی
جایگزین های مجازات و حبس
5
 گفتمان نو شماره
هیجدهم و ونوزدهم
دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1387مقالهپیامدهای اجتماعی  حسادت در بین کودکان6
 پویش شماره 1دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1391مقالهمعاونت در جرم در حقوق افغانستان7
 پیام خاتم شماره دوم از نشریات شعبه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین
شعبه غزنی
1391مقالهمعاذیر قانونی معافیت از
مجازات
8
 پیام خاتم شماره چهارم
از نشریات شعبه غزنی خاتم
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1392مقالهجلوه های معرفت به صورت جرم مستقل در حقوق و جزای اختصاصی افغانستان9
 پیام خاتم شماره ششم نشریات شعبه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی 1393مقالهرمضان و فرصت ها10
 نگاه نو شماره 14لیسه عالی نور غزنه1394مقالهصلاحیت محاکم جزایی
افغانستان
11
 گفتمان نو شماره 14دانشگاه خاتم النبیین کابل1395مقالهبررسي فقهي حقوقي
مجازات هاي جايگزين زندان درقانون جزاي افغانستان
12
 نگاه نو شماره 3 لیسه عالی نور غزنه1396مقالهزمينه ها وعوامل
بزهکاري اطفال
13
 مجله علمی پژوهش در
حقوق، فقه، فلسفه و الهیات
انجمن علمی پژوهشی در
فقه و حقوق اسلامی
1398مقالهسزاگرایی در مجازات اشخاص
حقوقی بزهکار
14
 مجله حقوقیدانشگاه اصفهان ایران1398مقالهسیاست جنایی تقنینی ایران
و افغانستان در قبال جرایم دولتی
15
 حقوق و سیاست شماره 1 از نشریات شعه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1398مقالهعقلانیت مهم ترین مبنای
کرامت انسانی
16
 اندیشه خاتم شماره 5 دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1399مقالهتوسل و شفاعت جویی در
اسلام؛ نقد و بررسی شبهات 
17
 

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران

Iranian Journal of Political Sociology

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران

Iranian Journal of Political Sociology

1400مقاله

سیر تاریخی مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان

18
 ااندیشه خاتم شماره 6دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهفلسفه مجازات در مکاتب
حقوقی و کد جزای افغانستان با تاکید بر اندیشه های آیه الله محسنی
19
 اندیشه خاتم شماره 6دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهآداب قضاوت از دیدگاه آیه
الله محسنی با تاکید بر قوانین افغانستان
20
 مطالعات حقوق و سیاست
شماره 2
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهنگاهی به صلاحیت محاکم
کیفری در افغانستان 
21
 مطالعات حقوق و سیاست
شماره 3
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1402مقالهتاثیرات جهل بر مسولیت
کیفری در اسلام و حقوق افغانستان
22
 اندیشه خاتم شماره 8 دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1402مقالهمجازات اعدام در قوانین
جزای افغانستان با تاکید بر اندیشه آیت الله محسنی (ره) 
23
پوهنتونمقطععنوان مونوگرافسمتشماره
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسبررسی تطبیقی اساسنامه روم با کود جزای افغانستان راهنما۱
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسشرایط اقامه دعوا و انواع آن از نظر اصول محاکمات مدنی افغانستانراهنما2
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسزندان وتاثیر آن در تکرار جرمراهنما3
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسصلاحیت های محاکم و شیوه حل آن با تکیه بر قانون اجرائات جزایی افغانستانراهنما4
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسمجازات جایگزین زندان در حقوق ایران و افغانستانراهنما5
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانستأثیر اکراه بر مسؤولیت کیفریراهنما6
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسوظایف و اختیارات ضابطین قضایی در قانون اجرائات جزایی افغانستانراهنما7
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسپیشینه تاریخی خارنوالی در سیستم عدلی و قضایی افغانستانراهنما8
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسجرایم اینترنتی علیه اخلاق و عفت عمومی در حقوق افغانستان با تاکید بر کد جزایی افغانستانراهنما9
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسبررسی جرایم عسکری در قانون جزای افغانستانراهنما10
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسدفاع مشروع در دیوان بین المللی کیفری و قانون جزای افغانستانراهنما11
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسبررسی سقط جنین در حقوق افغانستانراهنما12
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسمرور زمان در حقوق اداری افغانستانراهنما13
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانستفکیک قوا در نظام حقوقی آمریکا و افغانستانراهنما14
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسبررسی استرداد مجرمین در اسناد بین الملل، حقوق افغانستان و ایرانراهنما15
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسمال و انواع آنراهنما16
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسصلاحیت های دیوان کیفری بین المللیراهنما17
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسبررسی جرم سرقت مسلحانه در فقه و حقوق افغانستانراهنما18
پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنیلیسانسحقوق مالی زوجه در فه و حقوق موضوعهراهنما19
 لیسانسصلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستانراهنما20
 لیسانساحکام حقوق غایب و مفقود غایب در حقوق افغانستانراهنما21
 لیسانسبررسی فقهی و حقوقی محاربه و افساد فی الارضراهنما22
 لیسانسزنای بزه دیده در حقوق افغانستانراهنما23
 لیسانسسرقت تعزیری در حقوق جزای افغانستانراهنما24
 لیسانسنفس تعلیم و تربیه در پیشگیری از جرایمراهنما25
 لیسانسحقوق متهم در اسناد بین الملل و حقوق افغانستانراهنما26
 لیسانسحقوق اقلیت ها در اسلام اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستانداور27
 لیسانستشکیلات و صلاحیت محکمه ابتدائیه و استیناف در حقوق افغانستانداور28

♦ مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق افغانستان و ایران در  دوره ماستری دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران سال 1389

♦ تعیین قضایی مجازات اشخاص حقوقی در حقوق افغانستان، ایران و انگلستان در دوره دکتری دانشگاه تهران سال 1395

سال قسمت محل سمت شماره
1391 –  1402 ریاست غزنی ریاست پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی ۱
1391 روابط عمومی کابل مدیریت روابط بین الملل 2
1390 امور محصلان کابل مدیریت فارغان 3
1389 حقوق جزا و جرم شناسی کابل معاونت دانشکده حقوق  4

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بعنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی و اکادمیک در سطح کشور و با بیش از یک دهه حضور فعال در جمع کاروان ترویج دانش و تخصص، تربیت نسل متعهد و متخصص را رسالت خویش دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا بکار می گیرد.

ما و همکاران ما در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی افتخار داریم در شرایطی پرچم‌دار ترویج دانش و تخصص هستیم که دنیای پیرامون ما بیش از هر زمانی نیازمند سخن گفتن با منطق علمی است و تخصص‌گرایی مهم‌ترین مشخصه‌ی انسان و جهان امروز به شمار می‌رود. 

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی که در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی دوم فعالیت‌های علمی و اکادمیک خویش در ولایت غزنی می‌باشد به‌عنوان پیشتازترین مرکز علمی در این ولایت و با داشتن نیروهای توانمند علمی و فراهم‌سازی امکانات تحصیلی برای دانشجویان این پوهنتون تلاش خواهد کرد تا همچنان در راستای توسعه‌ی امکانات تحصیلی و افزایش قابلیت‌های نیروهای علمی خویش با در نظرداشت ماموریت تعیین شده گام برداشته و در جهت تحقق و عملیاتی‌سازی برنامه‌ی استراتژیک پنج‌ساله خود اقدامات جدی را اتخاذ نماید.

  دکتر خادم حسین حبیبی

  رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)  شعبه غزنی

شماره تماس: 0788992994

شماره تماس: 0777779097

ایمیل آدرس: [email protected]