شنبه 19 جوزا 1403 برابر با Saturday, 8 June , 2024
There is nothing to show here!
Slider with alias none not found.

بر کمتر کسی پوشیده است که امروزه پژوهش، محور توسعه در تمام زمینهها به شـمار میآیـد. آن چـه
بیشتر مایه مسرت اصحاب دانش و خردورزی میباشد این است که نگاه فروتر رایج در گذشتههای نـه
چندان دور به علوم انسانی نیز جای خود را به نگاه برابر و گاه فراتر به این علوم انسان محور داده است.
در کشورهای توسعه یافته دنیا دیگر تردیدی وجود ندارد که بستر مناسب بـرای توسـعه در زمینـههـای
گوناگون علوم طبیعی، علوم انسانی است. تصـاعد نـاهمگون علـوم طبیعـی نسـبت بـه علـوم انسـانی
پیامدهای ناخوشایندی برای جوامع بشری دارد که جنگهای جهانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *