یکشنبه 20 جوزا 1403 برابر با Sunday, 9 June , 2024
There is nothing to show here!
Slider with alias none not found.

د یوې ادارې بشري منابع د هغې تر ټولو مهمه او ارزښتناکه شتمني ګڼل کېدای شي. د یوې بریالۍ ادارې ځانګړنه دا ده چې د بشري منابعو په تړاو یو روښانه چوکاټ ولري، په دې توګه د بشري منابعو او ادارې ترمنځ اړیکې په شفافه او سمه توګه تنظیم کړي.
د خاتم النبیین (ص) په پوهنتون کې د بشري منابعو پالیسي یو له مهمو اسنادو څخه دی چې له بشري منابعو سره د ادارې اړیکه ټاکي. په دې سند کې ټول هغه حقوقي، مالي او اجرایوي مسایل شامل دي چې کارمند او اداره یې له یو بل څخه تمه لري.
اداري مالي مرستیال د حقایقو او شته ظرفیتونو سره سم ذکر شوی سند بیاکتنه او تعدیل کړی ده. د دې سند په اړه پوهیدل د کارمندانو یو له اساسي حقونو څخه دی چې باید د پوهاوي غونډې په جریان کې ترسره شي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *