شنبه 13 جوزا 1402 برابر با Saturday, 3 June , 2023

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) یک اداره موثر و مهم در سطح پوهنتون است. این اداره جهت ارتقای کیفیت سیستم اداری و آموزشی بر اساس معیارهای جهانی و وزارت تحصیلات ایجاد گردیده است و مهم­ترین ماموریت و رسالت این اداره تطبیق معیارهای یازده­گانه وزارت تحصیلات عالی است که از سوی این وزارت تدوین گردیده است. آمریت تضمین کیفیت پوهنتون دارای برنامه ها، تشکیلات اداری، لوایح و مقررات مستقلی بوده که در راس آن یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان آمر  و یک نفر همکار به عنوان عضو  فعالیت می کند. هم چنین در سطح تمامی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، طب معالجوی و اقتصاد دارای کمیته های فرعی و ساختار مستقل نیز می­باشد. در راس این کمیته ها رییس دانشکده به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو فعالیت نموده و با ارتباط با کمیته اصلی، برنامه‌­های وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون را پیش می برد.

این لایحه بر مبنای لایحه وظایف کمیته تضمین کیفیت سطح نهاد تحصیلی ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان تهیه و تنظیم گردیده است.

کمیته ارتقای کیفیت سطح دانشگاه وظایف و مسؤولیت‌های ذیل را به عهده دارد:

الف) در مورد برنامه‌های تضمین کیفیت و اعتباردهی

 • تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی؛
 • نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده؛
 • تهیه گزارش‌های ارزیابی خودی نهاد تحصیلی؛
 • بررسی گزارش ارزیابی خودی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده؛
 • همکاری با تیم بازنگری در جریان بازنگری؛
 • آشنایی کامل با پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتژیک دانشگاه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحه تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی؛
 • ارائه مشوره به رئیس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت دانشکده‌ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و و سایر عرصه‌های علمی دانشگاه؛
 • تهیه اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت‌های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر دانشکده؛
 • حفظ محرمیت تصامین مجالس کمیته، بحث‌ها با دانشکده‌ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای دانشگاه؛
 • برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 • تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره‌ای برنامه‌ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

ب) در خصوص اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت

 1. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح؛
 2. تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف،‌ تهدیدها و فرصت‌ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 3. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی؛
 4. نظارت از تطبیق پلان استراتژیک ملی وزارت و پلان استراتژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه؛
 5. تدویر محافل برای تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛
 6. تطبیق سایر برنامه‌هایی که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول می‌گردد؛
 7. تهیه و تطبیق نوآوری‌ها و برنامه‌های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‌گردد؛
 8. نظارت از بودجه و کمک‌ها برای نهاد تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتژیک و سایر پلان‌ها؛
 9. نظارت و بررسی از تطبیق خطی مشی یاددهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی؛

ج) در مورد نظارت و بررسی از تمام امور اکادمیک

 1. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 2. نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 3. نظارت و بررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارائه گزارش به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات علی بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 4. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 5. نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، تجهیزات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 6. نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‌ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی؛
 7. نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچرنوت‌ها و سایر مواد برای اصلاح و استندردشدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 8. نظارت و بررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‌ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 9. نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی دانشگاه؛
 10. نظارت از نظم و دسپلین دانشگاه و ارائه گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 11. نظارت از کاربرد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم‌اوقات سمستر؛
 12. نظارت و بررسی از فعالیت‌های اکادمیک دیپارتمنت‌ها و دانشکده‌ها؛
 13. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر اسناد تقنینی ساحه اکادمیک؛
 14. نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، پژوهشی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی دانشگاه‌ها.

شرح وظایف کمیته ارتقای کیفیت سطح دانشگاه در جلسة شماره (      ) مورخ     /    /۱۴۰۰ شورای عالی دانشگاه به تصویب رسید و قابل اجراست.

 

                                                                                                                                    دکتر حسین حبیبی

                                                                                                                                        رییس دانشگاه

1) پیگیری تدوین پلان­های عملیاتی ادارات دانشگاه در ابتدای هر سمستر؛

2) تهیه فهرست اسناد آمریت تضمین کیفیت و کدبندی آنها؛

3) تنظیم و تطبیق گزارش­های ماهوار ادارات؛

4) پیگیری گزارش تطبیق پلان­های عملیاتی ادارات دانشگاه؛

5) همکار با آمریت تضمین کیفیت در انجام ارزیابی­های دانشگاه؛

6) همکاری با همکاران در راستای تدوین پلان عملیاتی ادارات ذی­ربط؛

7) پیگیری موارد مندرج در پلان عملیاتی آمریت تضمین کیفیت؛

8) همکاری در برگزاری جلسات کمیته تضمین کیفیت دانشگاه؛

9) پیگیری مصوبات کمیته تضمین کیفیت دانشگاه؛

10) تنظیم و تدوین مکتوب­ها، گزارش­ها و ارسال و دریافت آنها/ به مراجع مربوطه؛

11) ثبت و راجستر مکتوب­ها و گزارش­ها در کتاب صادره و وارده؛

12) اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه­ها، نظام­نامه­ها، اطلاعات و خط مشی آمریت تضمین کیفیت به ادارات و همکاران؛

13) انجام امور تدوین بانک اطلاعات و آرشیف آمریت تضمین کیفیت؛

14) دریافت گزارشات مرتبط به تدریس اساتید در هماهنگی با روسای دانشکده و ارتباط با آن­ها مانند: اخذ کورس­پالیسی ها و اخذ پلان­های درسی آنها در ابتدای سمستر؛

15) شرکت در جلسات که آمریت تضمین کیفیت برگزار می­نماید؛

16) سایر وظایف که مطابق قانون به او سپرده می­شود؛

شماره تماس: 0093797100156

ایمیل آدرس: zakariamohammady98gmail.com